งานเกษตรกร

  • รับจ้างตัดอ้อย
  • รับจ้างเกี่ยวข้าว
  • รับจ้างตัดหญ้า
  • รับจ้างตัดต้นไม้
  • รับจ้างชีดยาฆ่าแมลง
  • รับจ้างใส่ปุ๋ยข้าว
  • รับจ้างใส่ปุ๋ยอ้อย
  • รับจ้างชีดยาฆ่าหญ้า
  • รับจ้างกรีดยาง
รับจ้างตัดอ้อย
รับจ้างเกี่ยวข้าว
รับจ้างตัดหญ้า
รับจ้างตัดต้นไม้